БългарскиАнглийски
:: Меню ::
Главно
Бюлетин
Продукти
Поръчки
 
 
:: Обучение ::
Обучение


Обучението за използване на VTЕ системата зависи от областта на приложение и от конкретния проект. Но винаги нейната крайна цел е да помогне, да се определят конретните пътища за увеличаване на комуникационната интегрираност на системите, което пряко води до тяхното балансирано позитивно развитие.

1. Идентификация на Комуникационна структура
Преди всичо VTЕ системата се използва за идентификация на комуникационната структура, което е нейното основно предназначение. В този случай се определят вероятността за извършване на съществените за дадена организация или проектен екип дейности или действия, тези вероятности се класифицират по определен начин и се опеделя конкретния вид на комуникационната структура, която на практика “контролира” поведението на екипа в дадения момент. Най-често тази структура е възникнала “исторически”, т.е. тя е наследена или носи белезите на личността на конкретен мениджър или на конкретен управител на проект и може значително да бъде усъвършенствана, като се обогати и съобрази с реалните особености на системата върху която се извършва администрирането или се изпълнява проекта.

Пример:
Авторите на системата VTE имат конкретен опит във връзка с конкретен Регионален план за развитие, в рамките на дадена област, който предлага мерки за развитие на качеството на живот в една община, една от които е подобряване на снабдяването с питейна вода. Тя засяга практически всяко домакинство в общината, но зависи съществено от ремонта на междуселищен водопровод разположен в три други общини, от промяна във водосборната система, както и от ремонти в 80% от водопроводите в жилищата. Очевидно е, че мерките за развитие могат да се разгледат като Програма, състояща се от много проекти, изпълнявани в дадената община (системата, чиято Комуникационна Структура трябва да се идентифицира) и е също така очевидно, че тези проекти са свързани с подобни програми вдругите общини, през които преминава водопровода за доставката на водата и от общинската програма, където се намира водосборната система. Като се добави и факта, че канализацията и пречистването на отпадните води, както и системата за събиране на отпадъци също влияет на решаването на проблема с развитието на водоснабдяването, както и много други системи и фактори, то постепенно се оформя усещането за безсилие или за невъзможност да се направи нещо същественно от местната администрация, без областната администрация или без специално финансиране и проектиране, уменията за които общината не притежава.

Описаната ситуация е конкретна, но и много типична. За илюстрация на метода, тук е представено, конкретно действие на общината, с цел идентификация на комуникационната структура, след което може да се избере конкретен сценарий с висока вероятност за увеличаване на комуникационната интегрираност на жителите на общината.

Действие:
Общината (независимо от размера и броя на жителите) поставя в около 10 точки елементи от VTЕ системата, избрани по следния начин: определят се специалисти и активни граждани намиращи се в общински, държавни, частни или с идеална цел организации. До всеки елемент на VTЕ системата трябва да имат достъп от 5 до 10 физически лица. Създава се виртуален екип (по-нататък за краткост наричан “Екипът”, пред който се поставя задача да се опише, общата нагласа на жителите на общината и начина по който тази нагласа да бъде определена. Екипът на авторите на VTЕ системата предоставя виртуален управител на Екипа (по-нататък за краткост наричан “Управител”), който има опит в регионални проекти за развитие. Управителят представя едномесечен План за Идентификация на комуникационната структура и определя ролите на всичи членове на Екипа. Планът представлява, в крайна сметка регистрация през VTЕ системата на отговорите и наблюденията на всички членове на Екипа, практически по едно и също време три до четири пъти на ден ( отнема 5 до 10 минути, примерно от 9 до 10 сутрин, от 12 до 13, от 4 до 5 следобед и 20 до 21 вечер). Членовете на Екипа са групирани от Управителя динамично и постепенно за около месец-два те достигат до “структуриране на отношенията помежду си” подобно на това на отношенията между жителите в общината. И едва след това се пристъпва, към идентификация на комуникационната структура, като се поставят за обсъждане в Екипа на конкретни сценарии за решаване на проблема с водоснабдяването, като елемент от качеството на живот. В резултат от обсъждането по метод на авторите на системата VTE, се достигна в конкретния случай до неочаквано решение, което с най висока вероятност имаше шанс да се осъществи, ако се намери конкретен път за прилагането му.

Идентификация:
Най-висока е вероятността населението да очаква водата да е замърсена, след това водата да я няма и на трето място да не може да си плати цената. Всяка от посочените вероятности не се влияе от каквито и да са мерки и инвестиции от страна на общината и не се очакват положителни промени в този компонент на качеството на живот. Едновременно с това, положителна промяна, макар и неочаквана, се оценява, че ще увеличи съществено вероятността качеството на живот да се оцени като подобряващо се. Построената комуникационна струтура в този случай бе на три нива – кметство, организации, домакинства и позволи определянето на така наречените ИНТЕГРИРАЩИ структурни връзки. Те се оказаха само няколко и “въплатени” в практиката като навици или остарели общински инструкции. Тези Интегриращи връзки не можеха да се променят, следователно трябваше да се “добавят нови интегриращи”, които постепенно при осъществяване на Проектите, да заместят старите Интегриращи връзки. Периода на заместване е от около 1 до 3 години.

Неочакваното решение:
Първи етап. Да се осъществи масово поставяне на филтри за пречистване на вода във всички домакинства, както и да се поставят специални по-големи филтри във водо-разпределителните водопроводи, за предварително намаляване на замърсеността на водата.
Втори етап. Изграждане на система за мониторинг на качеството на водата, като основна дейност на Компанията ВиК, като коренно се смени нейният имидж на компания доставчик на некачествени услуги в компания фокусирана върху доставката на чиста питейна вода.
Трети етап. Рязко увеличаване на подкрепата на населението за инвестициите в подобряване на канализацията, пречистване на отпадните води и обработката на боклука, чрез подписване на споразумение с инвестиционна банка за съвместно усвояване на средства от фондовете предназначени за развитие на инфраструктурата.

2. Изграждане на нова комуникационна структура
Системата VTE може да служи и за изграждане на нова комуникационна структура. В частност за “създаване или укрепване на навици”, каквито са необходими например при придобиването на нови знания, при внедряването на изобретения или при внедряването на системи за управление на качеството.

Примери:
Тук са дадени кратки примери, без да се повтаря казаното в предходния раздел за идентификация на комуникационна структура.

Езиково Обучение
Анализа на езиковото обучение като процес показва необходимостта от построяване на План за лично развитие. Този план определя комуникационната структура от роли на личността, които участват при създаването на нова структура – нови навици за обучение.

Процесът на идентификация е заменен с обяснение на процеса на осъзнаване на новата роля, тази на Управител на проекта за лично развитие. Курсистите в езиковият курс получават достъп до VTE системата и се обучават да придобият навик да структурират знанията си, както и да работят в екип. Особенното е, че на практика те получават умения за изграждане на екип, за определяне на “ресурси”, както и за планиране на обучението, като елемент от развитието им не въобще, а в контекста на техния конкретен живот. В този смисъл VTE системата позволява да се изгради нова структура, която да помогне и след завършване на езиковото обучение, да продължи извирането на най-вероятните действия за да се подобри живота или бизнеса на личността).

Внедряване на изобретение
При внедряването на изобретение се налага в една част от случаите да се идентифицира вече съществуващата комуникационна структура, а в други да се създаде напълно нова (обикновенно това е нова фирма или производство). Това са два принципно различни случаи, като вторият изисква усилията на три групи от хора или организации: иноватор, инвеститор, мениджър. Трите групи имат свои комуникационни структури и техните “навици” или иначе казано вероятности за взимане на решения при едни и същи условия са много често съществено различни. Това налага създаването на нова структура (фирма), където тяхното обединяване не влияе пряко върху вземането на решения. Разширени примери във вид на файлове могат да се получат при заявка на пакети, които включват обучение (Услуги и инструменти, Пакети).

Внедряване на Система за Управление на Качеството (СУК) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Тази задача се решава най-добре, чрез преминаване през етапа на идентификация, но внедряването на СУК в някои случаи може да се разгледа и като задача за създаване на нова комуникационна структура, без да се прилага етапът на идентификация. Това може да се направи тогава, когато има ново предприятие и още при набирането на персонала се използва системата VTE. В този случай, системата VTE помага за създаване на мотивация и кариера на персонала и практически подготвя комуникационна структура, която да облекчи внедряването на СУК и пряко да свърже увеличаването на ефективността на бизнеса с комуникационната интегрираност на персонал, клиенти и доставчици. Разширени примери във вид на файлове могат да се получат при заявка на пакети, които включват обучение (Услуги и инструменти, Пакети).

Обратно горе

 
 
:: Ауторизация ::
Съществуващи
Потребителско име

Парола

Влез
SSL Връзка
 

 

Virtual Teams Engine
Частна политика :: Условия за ползване :: Политика за Авторски права и Интелектуална собственост
Контакти :: Copyright © 2002 - 2016 КИБЕРТРОН ООД Всички права запазени
Virtual Teams Engine, версия 3.0.0.0 :: Страницата е генерирана за 0.30753 секунди